ಸ್ವದೇಶಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಆನೆಬಲ ! ಚೀನಾಗೆ ಮರ್ಮಾಘಾತ ! ಭರ್ಜರಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸುತ್ತಿದೆ ಭಾರತ ! ನಡೆಯುತ್ತಿರುವುದಾದರೂ ಏನು ಗೊತ್ತಾ??

ಸ್ವದೇಶಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಆನೆಬಲ ! ಚೀನಾಗೆ ಮರ್ಮಾಘಾತ ! ಭರ್ಜರಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸುತ್ತಿದೆ ಭಾರತ ! ನಡೆಯುತ್ತಿರುವುದಾದರೂ ಏನು ಗೊತ್ತಾ??

ಕೃಷ್ಣ ಹಾಗೂ ರಾಮ ತುಳಸಿಗೂ ಇರುವ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಹಾಗೂ ಮಹತ್ವವೇನು ಗೊತ್ತೇ?? ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತುಳಸಿ ಬೆಳೆಸುವುದರಿಂದ ಆಗುವ ಲಾಭಗಳೇನು ಗೊತ್ತೇ?

ಕೃಷ್ಣ ಹಾಗೂ ರಾಮ ತುಳಸಿಗೂ ಇರುವ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಹಾಗೂ ಮಹತ್ವವೇನು ಗೊತ್ತೇ?? ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತುಳಸಿ ಬೆಳೆಸುವುದರಿಂದ ಆಗುವ ಲಾಭಗಳೇನು ಗೊತ್ತೇ?

ಭಾರತೀಯ ನೌಕಾಪಡೆಗೆ ಆನೆಬಲ ತುಂಬಲ ನಿರ್ಧಾರ ! ಮತ್ತೊಂದು ಮಹತ್ವದ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ ಭಾರತ ! ಏನು ಗೊತ್ತಾ?

ಭಾರತೀಯ ನೌಕಾಪಡೆಗೆ ಆನೆಬಲ ತುಂಬಲ ನಿರ್ಧಾರ ! ಮತ್ತೊಂದು ಮಹತ್ವದ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ ಭಾರತ ! ಏನು ಗೊತ್ತಾ?

error: Content is protected !!