ಮುಂದುವರೆದ ಭಾರತದ ಹವಾ ! ಮಸೂದೆ ಮಂಡಿಸಲು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ ನೇಪಾಳದ ಪ್ರಧಾನಿಗೆ ಭಾರಿ ಮುಖಭಂಗ ! ನಡೆದದ್ದೇನು ಗೊತ್ತಾ?

ಮುಂದುವರೆದ ಭಾರತದ ಹವಾ ! ಮಸೂದೆ ಮಂಡಿಸಲು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ ನೇಪಾಳದ ಪ್ರಧಾನಿಗೆ ಭಾರಿ ಮುಖಭಂಗ ! ನಡೆದದ್ದೇನು ಗೊತ್ತಾ?

error: Content is protected !!