53 ವರ್ಷಗಳ ಕನಸನ್ನು ನನಸು ಮಾಡಲು ಮುಂದಾದ ಬಿಪಿನ್ ! ಸೇನೆಯ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಲು ಮಾಡಲು ಹೊರಟಿರುವುದು ಏನು ಗೊತ್ತಾ??

53 ವರ್ಷಗಳ ಕನಸನ್ನು ನನಸು ಮಾಡಲು ಮುಂದಾದ ಬಿಪಿನ್ ! ಸೇನೆಯ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಲು ಮಾಡಲು ಹೊರಟಿರುವುದು ಏನು ಗೊತ್ತಾ??

error: Content is protected !!