ಅಸ್ಸಾಂ ವಿಭಜಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದವನನ್ನು ಹಿಡಿಯಲು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ ಹುಡುಗಿ ಯಾರೆಂದು ತಿಳಿದರೇ ಭೇಷ್ ಎನ್ನುತ್ತೀರಾ ! ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಆ ಹುಡುಗಿ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ??

ಅಸ್ಸಾಂ ವಿಭಜಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದವನನ್ನು ಹಿಡಿಯಲು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ ಹುಡುಗಿ ಯಾರೆಂದು ತಿಳಿದರೇ ಭೇಷ್ ಎನ್ನುತ್ತೀರಾ ! ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಆ ಹುಡುಗಿ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ??

error: Content is protected !!