ಬಿಜೆಪಿ ಮುಂದೆ ಮಂಡಿಯೂರಿತೇ ಶಿವಸೇನೆ ! ನಾಟಕೀಯ ತಿರುವು ಪಡೆದುಕೊಂಡ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜಕೀಯ ! ನಡೆದದ್ದೇನು ಗೊತ್ತಾ??

ಬಿಜೆಪಿ ಮುಂದೆ ಮಂಡಿಯೂರಿತೇ ಶಿವಸೇನೆ ! ನಾಟಕೀಯ ತಿರುವು ಪಡೆದುಕೊಂಡ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜಕೀಯ ! ನಡೆದದ್ದೇನು ಗೊತ್ತಾ??

error: Content is protected !!