ತೇಜಸ್ವಿ ಸೂರ್ಯ ರವರಿಗೆ ಸಂವಿಧಾನ ಓದಲು ಹೇಳಿ, ಬಿ ಸ್ ವೈ ವಿರುದ್ಧ ಬಾರಿ ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರ ಹಾಕಿದ ಸಿದ್ದು ! ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ??

ತೇಜಸ್ವಿ ಸೂರ್ಯ ರವರಿಗೆ ಸಂವಿಧಾನ ಓದಲು ಹೇಳಿ, ಬಿ ಸ್ ವೈ ವಿರುದ್ಧ ಬಾರಿ ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರ ಹಾಕಿದ ಸಿದ್ದು ! ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ??

error: Content is protected !!