ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾದ ಗುಂಡುಗಳ ಸುರಿಮಳೆ: ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಉತ್ತರ ನೀಡಿದ ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆ

ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾದ ಗುಂಡುಗಳ ಸುರಿಮಳೆ: ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಉತ್ತರ ನೀಡಿದ ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆ

error: Content is protected !!