ಯೋಗಿ ತಾಜ್ ಮಹಲ್ ನ ಮೇಲೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ನಿರ್ಧಾರದ ಬೊಬ್ಬಿರಿಯುತ್ತಿರುವ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ತಿಳಿಯಲೇಬೇಕಾದ ಕೆಲವು ಸತ್ಯಗಳು !

Post Author: Ravi Yadav