ವಿಡಿಯೋ: ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರುಸ್ತಿರ ಅಥವಾ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಶಾಲೆಗೆ ಸೇರುಸ್ತಿರ ಎಂದಿದಕ್ಕೆ ಒಡೆಯರ್ ಉತ್ತರ ಏನು ಗೊತ್ತಾ..!

Post Author: Ravi Yadav