ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿರುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ಹಿಂದೂ ಕಾರ್ಯಕರ್ತನ ಒಳಮನಸ್ಸು ಎನ್ ಹೇಳ್ತಿದೆ ಗೊತ್ತಾ!!!!!???

ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿರುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ಹಿಂದೂ ಕಾರ್ಯಕರ್ತನ ಒಳಮನಸ್ಸು ಎನ್ ಹೇಳ್ತಿದೆ ಗೊತ್ತಾ!!!!!???

ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ಚೀನಾ ವಸ್ತುಗಳು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನಿಷೇಧವಾಗುತ್ತವೆ ..?? ಮೋದಿ ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡಬಾರದು..??

ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ಚೀನಾ ವಸ್ತುಗಳು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನಿಷೇಧವಾಗುತ್ತವೆ ..?? ಮೋದಿ ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡಬಾರದು..??

error: Content is protected !!