ಅತ್ತ ಮೋದಿಗೊಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ, ಇತ್ತ ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿರವರೆಗೂ ಇದೆ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಎಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ

ಅತ್ತ ಮೋದಿಗೊಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ, ಇತ್ತ ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿರವರೆಗೂ ಇದೆ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಎಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ

ತನ್ನ ಎರಡು ಕೈಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡರು ಈಕೆ ಮಾಡಿರುವ ಸಾಧನೆ ಗಳನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಭೇಷ್ ಎನ್ನುತ್ತೀರಾ !!

ತನ್ನ ಎರಡು ಕೈಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡರು ಈಕೆ ಮಾಡಿರುವ ಸಾಧನೆ ಗಳನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಭೇಷ್ ಎನ್ನುತ್ತೀರಾ !!

error: Content is protected !!