ತನ್ನ ಎರಡು ಕೈಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡರು ಈಕೆ ಮಾಡಿರುವ ಸಾಧನೆ ಗಳನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಭೇಷ್ ಎನ್ನುತ್ತೀರಾ !!

ತನ್ನ ಎರಡು ಕೈಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡರು ಈಕೆ ಮಾಡಿರುವ ಸಾಧನೆ ಗಳನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಭೇಷ್ ಎನ್ನುತ್ತೀರಾ !!

ಈ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸುಂದರಿ ಮೊದಲು ಹೇಗಿದ್ದರೂ ಗೊತ್ತಾ?? ಇವರ ಕಥೆ ಕೇಳಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಹುಮ್ಮಸ್ಸು ಮೂಡುತ್ತದೆ.

ಈ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸುಂದರಿ ಮೊದಲು ಹೇಗಿದ್ದರೂ ಗೊತ್ತಾ?? ಇವರ ಕಥೆ ಕೇಳಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಹುಮ್ಮಸ್ಸು ಮೂಡುತ್ತದೆ.

error: Content is protected !!