ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅಖಾಡಕ್ಕೆ ! CAA ಬೆಂಬಲಿಸುವವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಕಲಿ ಹಾಕಲು ಮುಂದಾದ ಶಾ ! CAA ಬೆಂಬಲಿಸಲು ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಗೊತ್ತಾ??

ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅಖಾಡಕ್ಕೆ ! CAA ಬೆಂಬಲಿಸುವವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಕಲಿ ಹಾಕಲು ಮುಂದಾದ ಶಾ ! CAA ಬೆಂಬಲಿಸಲು ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಗೊತ್ತಾ??

error: Content is protected !!