ಕೊನೆಗೂ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಂಡ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ! ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗೆ,ಗಂಜಿ ಗಿರಾಕಿಗಳಿಗೆ ಹೊರಬಿತ್ತು ಕಠಿಣ ಸಂದೇಶ ! ಅಂತರ್ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗೂ ಸೇರಿ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದ್ದು ಏನು ಗೊತ್ತಾ??

ಕೊನೆಗೂ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಂಡ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ! ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗೆ,ಗಂಜಿ ಗಿರಾಕಿಗಳಿಗೆ ಹೊರಬಿತ್ತು ಕಠಿಣ ಸಂದೇಶ ! ಅಂತರ್ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗೂ ಸೇರಿ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದ್ದು ಏನು ಗೊತ್ತಾ??

error: Content is protected !!