ಒಹ್ ಹೋ- ಸಂಜಯ್ ರಾವತ್ ಮುಂದಿನ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಯಾವ ಕುರ್ಚಿಯಂತೆ ಗೊತ್ತಾ? ತಿಳಿದರೇ ಎದ್ದು ಬಿದ್ದು ನಗ್ತೀರಾ !

ಒಹ್ ಹೋ- ಸಂಜಯ್ ರಾವತ್ ಮುಂದಿನ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಯಾವ ಕುರ್ಚಿಯಂತೆ ಗೊತ್ತಾ? ತಿಳಿದರೇ ಎದ್ದು ಬಿದ್ದು ನಗ್ತೀರಾ !

error: Content is protected !!