ತ್ರಿವರ್ಣ ಧ್ವಜಕ್ಕೆ ಗೌರವವಿಲ್ಲ ! ಕಲಾಂ ರವರಿಗೂ ಗೌರವ ನೀಡದ ಜಗನ್ ರೆಡ್ಡಿ ! ಪಕ್ಷ, ಪಿತೃ ವಾತ್ಸಲ್ಯವೇ ಮುಖ್ಯ ! ಈತ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದಾದರೂ ಏನು ಗೊತ್ತಾ??

ತ್ರಿವರ್ಣ ಧ್ವಜಕ್ಕೆ ಗೌರವವಿಲ್ಲ ! ಕಲಾಂ ರವರಿಗೂ ಗೌರವ ನೀಡದ ಜಗನ್ ರೆಡ್ಡಿ ! ಪಕ್ಷ, ಪಿತೃ ವಾತ್ಸಲ್ಯವೇ ಮುಖ್ಯ ! ಈತ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದಾದರೂ ಏನು ಗೊತ್ತಾ??

ಸಿಎಂ ಕನಸು ಕಂಡಿದ್ದ ಆದಿತ್ಯ ರವರ ಶಾಸಕ ಸ್ಥಾನ ಢಮಾರ್??ಮಹಾ ನ್ಯಾಯವಾದಿಗೆ ರೆಡ್ ಹ್ಯಾಂಡಾಗಿ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದ ಆದಿತ್ಯ ಠಾಕ್ರೆ

ಸಿಎಂ ಕನಸು ಕಂಡಿದ್ದ ಆದಿತ್ಯ ರವರ ಶಾಸಕ ಸ್ಥಾನ ಢಮಾರ್??ಮಹಾ ನ್ಯಾಯವಾದಿಗೆ ರೆಡ್ ಹ್ಯಾಂಡಾಗಿ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದ ಆದಿತ್ಯ ಠಾಕ್ರೆ

error: Content is protected !!