ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದ ಹಾಗೇ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ರವರ ಬಗ್ಗೆ ಶಾಕಿಂಗ್ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ! ನೀಡಿದ ಸಲಹೆ ಏನು ಗೊತ್ತು??

ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದ ಹಾಗೇ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ರವರ ಬಗ್ಗೆ ಶಾಕಿಂಗ್ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ! ನೀಡಿದ ಸಲಹೆ ಏನು ಗೊತ್ತು??

error: Content is protected !!