ಬಟ್ಲರ್ ರವರಿಗೆ ಸ್ಪೂರ್ತಿಯಾದ ಆ ಮೂವರು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಟಗಾರರು ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ?? ಭಾರತೀಯರಿಗೂ ಸ್ಥಾನ ನೀಡಿದ ಬಟ್ಲರ್ !!

ಬಟ್ಲರ್ ರವರಿಗೆ ಸ್ಪೂರ್ತಿಯಾದ ಆ ಇಬ್ಬರು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಟಗಾರರು ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ??

ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡು ಶರ್ಮಿಳಾ ರವರು ಮಾಡಿದ್ದಾದರು ಏನು ಗೊತ್ತಾ? ಈ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಲು ಒಮ್ಮೆ ಓದಿ,

ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡು ಶರ್ಮಿಳಾ ರವರು ಮಾಡಿದ್ದಾದರು ಏನು ಗೊತ್ತಾ? ಈ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಲು ಒಮ್ಮೆ ಓದಿ,

error: Content is protected !!