ಕಾಶ್ಮೀರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಆಫ್ರಿದಿಗೆ ಚಪ್ಪಲಿಗೆ ಬಟ್ಟೆ ಸುತ್ತಿಕೊಂಡು ಹೊಡೆದ ಹಾಗೇ ಉತ್ತರ ನೀಡಿದ ಸಂಸದ ಗಂಭೀರ್ !

ಕಾಶ್ಮೀರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಆಫ್ರಿದಿಗೆ ಚಪ್ಪಲಿಗೆ ಬಟ್ಟೆ ಸುತ್ತಿಕೊಂಡು ಹೊಡೆದ ಹಾಗೇ ಉತ್ತರ ನೀಡಿದ ಸಂಸದ ಗಂಭೀರ್ !

error: Content is protected !!