ಕಲಾಂ ರವರಿಗೆ ಪ್ರತಿವರ್ಷ ವಿಶೇಷ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕ! ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾ??

ಕಲಾಂ ರವರಿಗೆ ಪ್ರತಿವರ್ಷ ವಿಶೇಷ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕ! ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾ??

error: Content is protected !!