ಶಿವನ ಮೈಮೇಲೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಹುಲಿಯ ಚರ್ಮ ಇರುವಂತೆ ಚಿತ್ರಿಸಲಾಗಿದೆ ! ಯಾಕೆ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ??

ಶಿವನ ಮೈಮೇಲೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಹುಲಿಯ ಚರ್ಮ ಇರುವಂತೆ ಚಿತ್ರಿಸಲಾಗಿದೆ ! ಯಾಕೆ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ??

error: Content is protected !!