ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಎಂದು ನೋಡದ ದೀದಿ! ಮಾಡಿದ್ದೇನು ಗೊತ್ತಾ? ಮಿತಿಮೀರುತ್ತಿದೆ ದೀದಿ ಹಟ್ಟಹಾಸ ! ಎತ್ತ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ ದೇಶ??

ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಎಂದು ನೋಡದ ದೀದಿ! ಮಾಡಿದ್ದೇನು ಗೊತ್ತಾ? ಮಿತಿಮೀರುತ್ತಿದೆ ದೀದಿ ಹಟ್ಟಹಾಸ ! ಎತ್ತ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ ದೇಶ??

error: Content is protected !!