ಶುರುವಾಯಿತು ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ತೇಜಸ್ವಿ ಸೂರ್ಯ ರವರ ಹವಾ! ಮಾಧ್ಯಮದವರಿಗೆ ಇವರೇ ಫೇವರೆಟ್ ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ??

ಶುರುವಾಯಿತು ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ತೇಜಸ್ವಿ ಸೂರ್ಯ ರವರ ಹವಾ! ಮಾಧ್ಯಮದವರಿಗೆ ಇವರೇ ಫೇವರೆಟ್ ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ??

error: Content is protected !!