ದಿನೇ ದಿನೇ ಮೋದಿ ಅಲೆಗೆ ಕೊಚ್ಚಿಹೋಗುತ್ತಿರುವ ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಾರ್ಟಿ- ಬಿತ್ತು ಆಪ್ ನ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಕೆಟ್

ದಿನೇ ದಿನೇ ಮೋದಿ ಅಲೆಗೆ ಕೊಚ್ಚಿಹೋಗುತ್ತಿರುವ ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಾರ್ಟಿ- ಬಿತ್ತು ಆಪ್ ನ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಕೆಟ್

error: Content is protected !!