ಸವಾಲು ಹಾಕಿದ ಒಂದು ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ ಗೆ ಶಾಕ್ ನೀಡಿದ ಬಿಜೆಪಿ- ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲ

ಸವಾಲು ಹಾಕಿದ ಒಂದು ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ ಗೆ ಶಾಕ್ ನೀಡಿದ ಬಿಜೆಪಿ- ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲ

error: Content is protected !!